Szukaj:
PL EN ES

Poznaj nowe SimRacingPL i weź udział w ROK CUP Challenge!

Spis zasad SimRacingPL
Nasz portal działa na ściśle określonych zasadach, podobnie jak wszystkie organizowane przez nas ligi. W tym miejscu możesz w łatwy sposób odnaleść interesujące Ciebie zagadnienia.  Regulamin Lig Portalu SimRacingPL  
     
 
Spis treści
4.4
5.6
5.9
7
Niniejszy dokument jest własnością Portalu SimRacingPL. Jego kopiowanie bez zgody autorów jest zabronione.
SimRacingPL ©2004 - 2021
Numer punktu
Treść punktu
Data modyfikacji
1
Vortal SimRacingPL
2008-05-17
1.1
Przystąpienie do grona użytkowników Portalu SimRacingPL oznacza akceptację wszystkich ustalonych przez jego administrację zasad.
2008-05-17
1.2
Wszelkie kwestie, nieujęte w niniejszym regulaminie są uregulowane przez Statut Portalu oraz Regulaminy poszczególnych Lig.
2013-01-27
1.3
We wszystkich Ligach organizowanych przez Portal SimRacingPL obowiązuje zasada "get real". Oznacza to, że zarówno Administratorzy jak i uczestnicy Lig starają się, aby rozgrywki były jak najbliższe swoim odpowiednikom z rzeczywistych wyścigów na miarę ograniczeń nakładanych przez symulatory.
2013-01-27
1.4
Aby móc starać się o możliwość jazdy w Ligach należy zarejestrować się na forum. Uczestnictwo w wyścigach Ligowych uzależnione jest od posiadanego ratingu, zaliczenia testów przewidzianych w danej Lidze, posiadanych licencji oraz aktywnej opłaty (wyjątkiem jest  Level0, gdzie oplata jest niepotrzebna).
2013-01-27
1.5
Wszystkich zarejestrowanych kierowców obowiązuje wspólny ranking (rating), odzwierciedlający ich dokonania i umiejętności. Ranking ten jest wyznacznikiem rozwoju kariery każdego kierowcy w naszym gronie. Zasady ustalania rankingu mogą zostać zmienione w trakcie trwania sezonu, lecz nie pociągną one utraty nabytych licencji.
2013-01-27
1.6
Prowadzenie Portalu i utrzymanie serwerów pociąga za sobą liczne koszta. Każdy uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę - umożliwia ona udział we wszystkich Ligach (o ile spełnione są pozostałe warunki).
Jedyną Ligą zwolnioną z opłat jest Level0 (do 3000 punktów ratingowych).
2013-01-27
1.6.1
Opłata może być wniesiona na podane okresy czasu:
- 12 miesięcy - 90 zł
- 6 miesięcy - 55 zł
- 3 miesiące - 30 zł
- 1 miesiąc - 15 zł
Opłata w trakcie trwania sezonu powinna być wnoszona za cały okres trwania Ligi, tzn. jeśli ktoś zapłacił za 3 miesiące, a następnie kolejne 3 miesiące nie startował to, aby móc dalej startować musi opłacić zaległą opłatę. Przepis ten nie ma zastosowania, gdy w trakcie przerwy zakończył się sezon, w którym kierowca brał udział. Niezastosowanie się do tej reguły powoduje zwiększenie kolejnej opłaty o 5 zł.
2013-01-27
1.6.2
Osoby wcześniej nieuczestniczące w wyścigach ligowych mają możliwość wystartowania w jednym wyścigu bez wnoszenia opłaty. Jednak data tego wyścigu jest przyjmowana jako początek okresu za jaki zostanie wniesiona ewentualna opłata.
2013-01-27
1.6.3
Wszyscy użytkownicy Portalu mają prawo do bezpłatnego udziału w treningach, organizowanych na serwerach SimRacingPL. Jedynym wymogiem jest rejestracja na forum, oraz zgłoszenie chęci udziału w systemie ligowym (Zgłoszenie do Treningów Online).
2013-01-27
1.7
Prowadzone ligi zostały podzielone w następujący sposób:

Level0
Otwarta, bezpłatna do 3000 pkt Rating, powyżej 3000 pkt dostępna dla osób z aktywną opłatą (zgodnie z pkt 1.6 i 1.6.1 Regulaminu).
Wymagania
1. Rejestracja kierowcy na forum.
2  Licencja Level0

Race07 - WTCC
Uzyskanie licencji: Rating > 3000pkt
Starty:
1. Rating > 2400pkt (zgodnie z pkt 2.8 Regulaminu)
2. Dowolna licencja SimRacingPL (poza Level0 i Dziką kartą)
3. Aktywna opłata członkowska

CART
Uzyskanie licencji: Rating > 3000pkt
Starty:
1. Rating > 2400pkt (zgodnie z pkt 2.8 Regulaminu)
2. Super Licencja, Licencja F1, F1'79 lub CART
3. Aktywna opłata członkowska

F1
Uzyskanie licencji: Rating > 5000pkt
Starty:
1. Rating > 4000pkt (zgodnie z pkt 2.8 Regulaminu)
2. Super Licencja lub Licencja F1
3. Aktywna opłata członkowska

DRM 79
Uzyskanie licencji: Rating > 3000pkt
Starty:
1. Rating > 2400pkt (zgodnie z pkt 2.8 Regulaminu)
2. Super Licencja, DRM79, F179, F1, FIA GT
3. Aktywna opłata członkowska
2013-01-27
1.8
Niektóre Ligi oferują możliwość uzyskania Licencji Tymczasowej, czyli startu w sezonie bez spełnienia wymogów ratingowych w kwestii licencji danej Ligi.
2013-01-27
1.8.1
Licencja tymczasowa może być przyznana jedynie osobom, które nie posiadają licencji uprawniającej do startów w Lidze.
2013-02-10
1.9
Pliki potrzebne do startów w Lidze pobieramy za pomocą programu SRPLSync, który automatycznie dokona aktualizacji naszego symulatora. Alternatywną niezalecaną metodą jest pobieranie paczek za pomocą aplikacji PanelKierowcy lub ręczne pobieranie z DownloadCenter. Programy SRPLSync i PanelKierowcy dostępne są do pobrania z DownloadCenter.
2013-01-27
2
Postanowienia ogólne
2013-01-27
2.1
Przystąpienie do Ligi oznacza akceptację Regulaminu i przyjęcie do wiadomości wszystkich jego postanowień.
2013-01-27
2.2
Gry i mody używane w Lidze zawierają pewną ilość błędów i przystępując do Ligi każdy uczestnik z tym się godzi.
2013-01-27
2.3
Do Lig organizowanych przez SimRacingPL można przyłączyć się w dowolnym momencie trwania sezonu, chyba że regulamin Ligi stanowi inaczej.
2013-01-27
2.4
Aby móc wystartować w danej Lidze należy spełnić warunki opisane w punkcie 1.4, wykazać znajomość Regulaminu Ligi, posiadać oryginał gry na jakiej jest rozgrywana Liga oraz posiadać aktualnie wymagane do startu pliki.
2013-01-27
2.5
Wszystkie wyścigi ligowe są zabezpieczone hasłem, które jest widoczne w Panelu Kierowcy na liście zgłoszeń. Hasło na oficjalny wyścig ligowy  jest inne niż hasło na trening. Za wyścig ligowy uznaje się wszystkie sesje weekendu wyścigowego.
2013-01-27
2.6
Serwer jest dostępny w godzinach ustalonych przez administrację. Wszelkie informacje na temat dostępności serwera można sprawdzić w kalendarzu na stronie http://simracing.pl/index.php.
2013-01-27
2.7
Każdy zawodnik Ligi jest zobowiązany do udzielania wywiadów prasowych powołanym przez kierownictwo Ligi osobom. Unikanie odpowiedzi lub jej całkowita odmowa może spotkać się z karą ustalaną doraźnie przez Administratorów.
2013-01-27
2.8
Do startu w Lidze trzeba posiadać co najmniej 80% ratingu wymaganego do uzyskania Licencji.
2013-01-27
2.9
Wyniki wyścigów w których uczestniczy mniej niż 10 osób (dla wyścigu z jedną klasą pojazdów) lub średnio na klasę przypada mniej jak 8 osób (dla wyścigów w których startuje więcej niż jedna klasa) nie są uznawane za oficjalne.
2013-01-27
3
Administratorzy
2013-01-27
3.1
Administratorzy dzielą się pod względem uprawnień na Administratorów Lig i Administratorów Portalu.
2013-01-27
3.1.1
Administratorzy Ligowi podejmują decyzje w zakresie prowadzonej Ligi, ustanawiają jej regulamin, format rozgrywek i wszelkie pozostałe zasady związane z prowadzeniem rozgrywek.
2013-01-27
3.1.2
Administratorzy Portalowi oprócz prowadzenia swoich Lig zarządzają Portalem, jego rozwojem, forum i serwerami. Przysługuje im prawo zasiadania w Federacji SimRacingPL i rozstrzygania kwestii spornych.
2013-01-27
3.2
Administratorzy pełnią swoją funkcję do momentu rezygnacji lub do popełnienia czynów podważających ich obiektywizm i kompetencje.
2013-01-27
3.3
Administratorzy posiadają  decydujący głos w sprawie działań, kierunku rozwoju i zasad działania Portalu. Ich zdanie jest ostateczne i nie podlega dyskusji. Użytkownicy mają pełne prawo do zgłaszania i poddawania pod dyskusję własnych pomysłów, rozwiązań i pytań w odpowiednich tematach na forum oraz pytań i zażaleń za pośrednictwem narzędzia Help Desk.
2013-01-27
3.4
Sprawy sporne dotyczące konkretnych Lig, a których nie wyjaśnia Regulamin rozstrzygają Administratorzy Ligowi.
2013-01-27
3.5
Od decyzji Administratorów poszczególnych Lig można się odwołać do Federacji SimRacingPL używając do tego HelpDesk (Federacja SimRacingPL - odwołanie).
2013-01-27
3.5.1
Wypadki są oceniane przez Zespół Sędziowski, w którego skład wchodzą między innymi członkowie Federacji SimRacingPL. W związku z tym werdykty Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie ma od nich odwołań.
2013-01-27
4
Zasady rozgrywek
2013-01-27
4.1
Ligi i Klasyfikacje
2013-01-27
4.1.1
Zawody na Portalu SimRacingPL zorganizowane są w formie Lig.
2013-01-27
4.1.2
Dla każdej Ligi prowadzone są osobne klasyfikacje na podstawie punków zdobywanych za pozycje zajęte  podczas wyścigów. Wyjątek stanowią Ligi, w których nie ma punktacji.
2013-01-27
4.1.3
Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje klasyfikacji
- Indywidualna - przedstawiająca pozycje poszczególnych zawodników na podstawie zebranych punków
- Zespołowa -  przedstawiająca pozycje poszczególnych zespołów na podstawie zebranych punków. Suma punktów zdobytych  przez zespół nie musi być sumą punktów zawodników w zespole. Szczegółowe kwestie naliczania punktów zespołom określają regulaminy poszczególnych Lig.
2013-01-27
4.1.4
W przypadku pozycji ex aequo, wyższą pozycję zajmuje zawodnik, który ma na koncie więcej wyższych pozycji.
2013-01-27
4.2
Zgłoszenia do wyścigu
2013-01-27
4.2.1
Maksymalna ilość kierowców dopuszczonych do wyścigu to 35 osób (o ile Regulamin Ligi nie stanowi inaczej). W przypadkach, kiedy liczba chętnych przekroczy tę liczbę, istnieje możliwość rozdzielenia zawodników na dwa gridy, na zasadach ustalonych doraźnie przez Administracje Ligi i rozegranie wyścigu na dwóch serwerach.
2013-01-27
4.2.2
Aby określić ilość osób gotowych do startu w wyścigu, każdy uczestnik Ligi ma prawo i (w przypadku chęci startu w wyścigu) obowiązek zgłosić gotowość startu w Panelu Kierowcy. Każda Liga określa czas do którego są przyjmowane zgłoszenia.
2013-01-27
4.2.2.1
Jeżeli weekendy wyścigowe składają się z dwóch wyścigów zgłaszamy się tyko do pierwszego wyścigu.
2013-01-27
4.2.3
Brak możliwości startu w wyścigu powinno się zgłosić natychmiast gdy taka okoliczność zaistnieje w Panelu Kierowcy. Każda Liga określa czas na jaki przed wyścigiem można wycofać zgłoszenie. Zgłoszenie się, a nie wystartowanie podlega nałożeniu kary.
2013-01-27
4.2.4
Aby zgłosić się do wyścigu (poprzez Panel Kierowcy) należy spełnić określone wymagania. Podstawowe z nich to:
- posiadanie licencji uprawniającej do startów
- posiadanie aktualnej opłaty za starty ligowe (o ile wymagana jest opłata)
- przypisanie się do danego sezonu w systemie ligowym SLS

Dodatkowo mogą być wymagane inne warunki w zależności od Ligi. Szczegóły można sprawdzić w Regulaminie danej Ligi oraz na liście zgłoszeń do wyścigu. Mogą to być między innymi:
- posiadanie własnego skina (malowania samochodu)
- przynależność do zespołu
- uzyskanie podczas treningów odpowiedniego: najlepszego czasu okrążenia, średniego czasu kilku okrążeń z rzędu, przejechanie określonej liczby okrążeń, czy też spowodowanie jak najmniejszej ilości kolizji / wypadków
2013-01-27
4.3
Kwalifikacje do wyścigu
2013-01-27
4.3.1
Podczas kwalifikacji odbywającej się przed wyścigiem, każdy z kierowców może wykonać nieograniczoną ilość okrążeń (chyba, że Regulamin Ligi stanowi inaczej).
2013-01-27
4.3.2
Podczas okrążenia wyjazdowego i zjazdowego należy bezwzględnie przepuszczać kierowców, którzy są na swoim okrążeniu pomiarowym. Blokowanie innych osób w trakcie kwalifikacji będzie skutkować nadaniem kary.
2013-01-27
4.3.3
Uzyskanie najlepszego czasu okrążenia w sposób nieprzepisowy (np.: wyjazdy poza tor) będzie skutkować nadaniem kary.
2013-01-27
4.3.4
Jazda z przegrzanym lub dymiącym silnikiem na sesji kwalifikacyjnej będzie skutkować nadaniem kary.
2013-01-27
4.3.5
Po zakończeniu kwalifikacji należy w sposób bezpieczny zjechać do boksów (w ostateczności można też zjechać na pobocze i wcisnąć ESC lecz nie jest to zalecane - wyjątek stanowią Ligi, których Regulaminy wyraźnie określają ten aspekt). W tej fazie weekendu wyścigowego zabrania się rozbijania aut, powodowania wypadków czy stwarzania innego zagrożenia na torze.
2013-01-27
4.4
Wyścig
2013-01-27
4.4.1
Po zakończeniu wyścigu zabronione jest celowe rozbijanie aut, czy też powodowanie innego zagrożenia.
2013-01-27
4.5
Przedwczesne zakończenie wyścigu
2013-01-27
4.5.1
Za przedwczesne zakończenie wyścigu uznawane jest jednoczesne opuszczenie serwera przez co najmniej 50% uczestników.
2013-01-27
4.5.2
Jeżeli w przypadku zaistnienia punktu 4.5.1 przejechano mniej jak 50% dystansu wyścigu, wyścig zostanie powtórzony / pominięty.
2013-01-27
4.5.3
Jeżeli w przypadku zaistnienia punktu 4.5.1 przejechano od 50% do 75% dystansu wyścigu, uznawane są wyniki sprzed 2 pełnych okrążeń przed wystąpieniem punktu 4.5.1, punktacja za wyścig jest pomniejszona o 50% (zaokrąglana w górę).
2013-01-27
4.5.4
Jeżeli w przypadku zaistnienia punktu 4.5.1 przejechano ponad 75% dystansu wyścigu, uznawane są wyniki sprzed 2 pełnych okrążeń przed wystąpieniem punktu 4.5.1.
2013-01-27
5
Zachowanie na torze
2013-01-27
5.1
Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek ułatwień oraz prowadzenie samochodu z widoku innego niż kokpit chyba, że Regulamin Ligi stanowi inaczej.
2013-01-27
5.2
W trakcie wyścigu należy przestrzegać sygnałów dawanych za pomocą flag (żółta, niebieska i czarna), podczas każdej sesji w boksach obowiązuje ograniczenie prędkości.
2013-01-27
5.3
Wjazd i wyjazd z boksów musi odbywać się przepisową alejką, która przy wyjeździe może być wyznaczona linią. Podczas wyjazdu linii tej nie wolno przekraczać (niektóre Regulaminy Ligowe mogą precyzować tę zasadę).
2013-01-27
5.4
Przed wyjazdem ze strefy boksów należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na sygnalizację świetlną przy wyjeździe (niebieski migający sygnał oznacza, że ktoś nadjeżdża). Zasada ta dotyczy wszystkich sesji.
2013-01-27
5.5
Jazda z przegrzewającym się (dymiącym) silnikiem jest zabroniona. Wyjątek stanowią sytuacje związane ze specyfiką pojazdów używanych w serii wyścigowej.
2013-01-27
5.6
Wyjazdy
2013-01-27
5.6.1
Zawodnicy są zobowiązani do jazdy minimum dwoma kołami po torze. Za tor uznaje się obszar asfaltu ograniczony białą linią lub krawężnikami przy czym obszar białej linii uznaje się za tor, krawężniki (tarki, kerby) natomiast do toru nie należą.
Wyjątek od tej zasady stanowi Liga F1, gdzie pozwala się na jazdę po całej szerokości kerbów.
2013-01-27
5.6.2
Administratorzy Ligi maja prawo wskazać odstępstwa od obowiązku jazdy po wyznaczonym torze dwoma kołami dla wybranych fragmentów toru lub całego toru. Mogą oni także wprowadzić zmiany w wymaganym torze jazdy. Wszystkie zmiany wymienione w tym punkcie muszą być zatwierdzone przez Administrację Portalu SimRacingPL oraz przekazane do wiadomości kierowców nie później niż 7 dni przed wyścigiem.
2013-01-27
5.6.3
Jeśli zawodnik wyprzedził rywala w wyniku wyjazdu poza tor jest zobowiązany do przepuszczenia go. Przepis ten nie obowiązuje w przypadku gdy obaj zawodnicy (atakujący i broniący się) ścięli szykanę lub osoba mijana jest w wyniku jakiegoś zdarzenia stwarzającego zagrożenie na torze, przy czym jest to jedyna droga ratunku.
2013-01-27
5.6.4
Administracja sprawdza wyjazdy poza tor za pomocą automatu. O ile Administracja nie sprawdza wyjazdów we własnym zakresie to każdemu zawodnikowi przysługuje minimum 96h (o ile regulamin Ligi nie stanowi inaczej) na sprawdzenie logów i oznaczenie niewinnych wyjazdów. Wyjątkiem są wyjazdy w trakcie sesji kwalifikacyjnych, które są bezpośrednio oceniane przez Administrację Ligi.
2013-01-27
5.7
Dublowanie
2013-01-27
5.7.1
Kierowca, który jest na niższej pozycji w wyścigu niż kierowca bezpośrednio za nim jest nazywany dublowanym. W tym wypadku pozycja w wyścigu wyznaczana jest bez podziału na klasy.
2013-01-27
5.7.2
Dublowany ma obowiązek przepuścić dublującego w sposób bezpieczny, starając się zminimalizować straty czasowe dublującego (nie utrudniając swoim zachowaniem wyprzedzenia).
2013-01-27
5.7.3
W niektórych simach i/lub seriach obowiązek przepuszczenia dublującego może być sygnalizowany przez grę (niebieska flaga). Może ona również nadawać kary automatycznie w przypadku zbyt długiego blokowania dublującego.
2013-01-27
5.7.4
Oceną spornych sytuacji podczas dublowania zajmuję się Zespół Sędziowski. Ewentualne zgłoszenia składane są poprzez Panel Kierowcy w sekcji "Wypadki"
2013-01-27
5.7.5
W przypadku automatycznego nadania kary zgodnie z punktem 5.9.3, sytuacje sporne nie będą rozpatrywane przez Zespół Sędziowski.
2013-01-27
5.8
Wyprzedzanie
2013-01-27
5.8.1
Odpowiedzialność za bezpieczne przeprowadzenie manewru wyprzedzania spoczywa w głównej mierze na osobie atakującej
2013-01-27
5.8.2
Atak powinien być przeprowadzony w sposób przewidywalny, zalecane jest pokazywanie sie w lusterkach tak, aby osoba atakowana była w stanie odpowiednio wcześnie dowiedzieć się o ewentualnej próbie wyprzedzenia.
2013-01-27
5.9
Obrona
2013-01-27
5.9.1
Dozwolona jest obrona pozycji. Broniący ma prawo na prostej tylko raz zmienić swoją linię jazdy, jest też zobowiązany uczynić to na tyle wcześnie by nie wywołać zagrożenia/wypadku. Bronić się należy wcześnie lub wcale.
2013-01-27
5.9.2
W przypadku obrony niebezpośredniej (przeciwnik jeszcze nie atakuje) zawodnik na każdej prostej może zmienić wybrany tor jazdy jeden raz. Nie zalicza się do tego wyboru strony po wyjściu z zakrętu pod warunkiem, że manewr będzie wykonany natychmiast po wyjściu.
2013-01-27
5.9.3
W trakcie jednego, tego samego manewru obrony pozycji, broniący może się zastosować do tylko jednej z zasad wymienionych  w punktach 5.9.1 i 5.9.2.
2013-01-27
5.10
Zasady 2 wide (jazdy obok siebie)
2013-01-27
5.10.1
W przypadku sytuacji 2 wide przeciwnicy muszą pozostawić sobie wystarczającą ilość miejsca na torze.
2013-01-27
5.10.2
Zasady 2 wide obowiązują od momentu gdy pojazd atakujący zrówna sie z pojazdem atakowanym. Zrównanie oznacza, że przynajmniej przednia os auta atakującego znajdzie sie na wysokości tylnej osi auta atakowanego. Jest to warunek podstawowy, jeżeli auta nie są zrównane, zasady 2 wide nie obowiązują.
2013-01-27
5.10.3
Aby oba auta miały obowiązek jazdy 2 wide w zakręcie lub szykanie, zasada z punktu 5.10.2 musi zostać spełniona zanim zawodnik atakowany zacznie wchodzić w zakręt lub w szykanę
2013-01-27
5.10.4
W szykanach czyli połączonych zakrętach, zaleca sie utrzymanie trajektorii spełniającej warunki 2 wide przez całą długość szykany
2013-01-27
5.11
Zasady obowiązujące podczas startu
2013-01-27
5.11.1
O ile Regulamin Ligowy nie określa tego inaczej to typową procedurą startową jest start z miejsca bez okrążenia formującego.
2013-01-27
5.11.2
Procedura startowa startu lotnego i FCY
2013-01-27
5.11.2.1
Start wyścigu jest startem lotnym poprzedzonym okrążeniem formującym (Formation Lap), w którym samochody poruszają się za samochodem bezpieczeństwa z zachowaniem pozycji wg ustawienia na gridzie.
Po ruszeniu z miejsca, kierowcy pokonują okrążenie w jednej kolumnie.
Najpóźniej na 2 zakręty przed prostą startową cała stawka ustawia się w dwóch kolumnach, z zachowaniem swoich pozycji. Oznacza to, że osoby jadące w kolumnie przed i za nami są odsunięte od siebie o 2 pozycje, natomiast kierowcy bezpośrednio z nami sąsiadujący ustawieni są po przekątnych.
2013-01-27
5.11.2.2
Gdy samochód bezpieczeństwa zjedzie do boxów, pierwszy rząd (jadąc równo obok siebie) ma obowiązek utrzymywać niezmienne i stałe tempo - jadąc około 90km/h, aż do sygnału startu wyścigu.
2013-01-27
5.11.2.3
Start właściwy następuje po komunikacie "green, green", od tego momentu można przyśpieszać i wyprzedzać, lecz nie wcześniej niż na prostej startowej.
W szczególnych przypadkach, kiedy nie będzie jasne kiedy można rozpocząć wyprzedzanie będzie wydawany specjalny komunikat przed wyścigiem.
2013-01-27
5.11.3
Okrążenia neutralizujące (Full Course Yellow)
2013-01-27
5.11.3.1
W przypadku dużego karambolu na tor wyjeżdża samochód bezpieczeństwa (Safety Car) i rozpoczyna się neutralizacja (Full Course Yellow). Jesteśmy o tym informowani stosownym komunikatem oraz ikonką żółtej flagi.
2013-01-27
5.11.3.2
Od momentu wywieszenia żółtej flagi i komunikatu obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania z wyjątkiem sytuacji, gdy między liderem wyścigu a SC znajdują się jacyś kierowcy. Mogą oni wówczas wyprzedzić SC i dołączyć do końca stawki. Pozostałe wyprzedzenia będą surowo karane. Staramy się jak najszybciej (ale bezpiecznie) dojechać do jadącej za SC stawki, po czym ustawiamy się jeden za drugim (w jednej kolumnie) i utrzymujemy tempo samochodu bezpieczeństwa (nie zwracamy uwagi na komunikaty o nieprawidłowej pozycji).
2013-01-27
5.11.3.3
Kierowca przekraczając linię wjazdu do pitu "wyłącza" się z wyścigu i wówczas możemy go wyprzedzić, natomiast gdy przekracza linię wyjazdu z pitu, wówczas "włącza" się do ruchu i jeżeli w tym momencie jedziemy za nim - musimy go wpuścić przed siebie.
Na okrążenie przed zjazdem SC pojawia się na czacie stosowna informacja. Restart przebiega analogicznie do startu wyścigu.
2013-01-27
5.11.4
Zasady podczas pokonywania okrążeń za samochodem bezpieczeństwa
2013-01-27
5.11.4.1
Prędkość samochodu bezpieczeństwa wynosi około 90km/h, przy czym samochód ten przy pokonywaniu ostrych zakrętów/nawrotów może wyraźnie zwolnić, dlatego zaleca się zachować bezpieczny dystans (nie mniejszy niż 4-5 długości samochodów).
2013-01-27
5.11.4.2
Poleman (kierowca startujący z pierwszej pozycji) zobowiązany jest do jak najbardziej równej jazdy (nie przyśpiesza i nie zwalniania jeśli nie jest to konieczne) oraz jednocześnie utrzymywania bezpiecznego dystansu do samochodu bezpieczeństwa.
2013-01-27
5.11.4.3
Gdy samochód bezpieczeństwa zjedzie do boxów, poleman ma obowiązek utrzymać stałe i niezmienne tempo - jadąc około 90km/h, aż do sygnału startu wyścigu (komendy: "green, green..."), od tego momentu można przyspieszać i wyprzedzać.
2013-01-27
5.11.4.4
Zawodnicy muszą pilnować swoich miejsc i nie powinni zostawiać zbyt dużych odstępów, gdyż grozi to nałożeniem automatycznych kar.
Jeśli ktoś otrzyma taką karę - może ją dezaktywować wpisując na czacie polecenie "/!remsg" (w przypadku kary Stop&Go) bądź "/!remdt" (dla kary Drive Through, przejazdu przez pitlane). W obu przypadkach wpisujemy bez cudzysłowów.
2013-01-27
5.11.4.5
W trakcie pokonywania okrążeń za samochodem bezpieczeństwa kierowcy mają prawo do rozgrzewania opon oraz hamulców pod warunkiem, że robią to z zachowaniem należytych środków ostrożności - trzymają bezpieczny odstęp oraz stałą prędkość względem samochodu poprzedzającego.
2013-01-27
5.11.4.6
Zawodnik, który w trakcie pokonywania okrążeń za samochodem bezpieczeństwa utraci kontrole nad autem lub wypadnie poza tor, oraz zostanie ominięty przez przynajmniej jednego rywala, musi poczekać aż minie go cała stawka aut jadących za SC. Jeżeli ma możliwość kontynuowania jazdy, to musi ustawić się za ostatnim kierowcą w kolumnie aut. Nie może wrócić na swoją pozycje, gdyż podczas obecności SaftyCar'a na torze jest zakaz wyprzedzania aut.
2013-01-27
5.12
Komunikacja w trakcie sesji na serwerze online
2013-01-27
5.12.1
Pisanie na czacie jest dozwolone tylko podczas sesji treningowej (practice) na tematy związane z simracingiem. Podczas pozostałych sesji komunikowanie się na czacie jest zabronione, a czat służy jedynie do wydawania komend przez Administratorów. Jakiekolwiek odstępstwa będą surowo karane. Dopuszczalne jest jedynie zwrócenie uwagi osobie, która laguje.
2013-01-27
5.12.2
Zakaz używania czata nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:
- podczas okrążenia formującego wyniknęły znaczące dla wyścigu problemy, o których Administracja nie wie bądź je przeoczyła.  Każdy kierowca ma w takiej sytuacji prawo zgłosić problem na publicznym czacie (a pozostali kierowcy zgłoszony problem potwierdzić), jednak nie później niż 150 sekund (2,5 minuty) po rozpoczęciu sesji "Wyścig".
W przypadku wątpliwości, kierowca może wysłać prywatną wiadomość do któregokolwiek z Administratorów będących na serwerze (z uwzględnieniem wyznaczonych ram czasowych), który po ocenie problemu może wydać stosowny publiczny komunikat;
- w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, sytuacja na serwerze podczas sesji innych niż "wyścig" wymaga pilnego przedyskutowania problemu z kierowcami przez Administrację. Administratorzy mogą wtedy publicznie wydać komunikat zezwalający na prowadzenie rozmów związanych z omawianym problemem.
2013-01-27
5.12.3
Podstawą do nadawania kar za rozmowy są logi zarejestrowane przez dany symulator. Pod uwagę brany jest kompletny zapis od początku do końca sesji.
2013-01-27
5.12.4
W trakcie wszystkich sesji można porozumiewać się za pomocą komunikatora TeamSpeak bez restrykcji.
2008-11-15
5.12.5
Niezastosowanie sie do punktu 5.12.1, a także publiczne przeklinanie i wyzywanie się będą karane, w drastycznych przypadkach możliwe będzie usunięcie danej osoby z Ligi.
2008-11-15
6
Wypadki, niebezpieczne zachowanie na torze oraz łamanie Regulaminu
2013-01-27
6.1
Każda osoba posiadająca konto w Panelu Kierowcy ma możliwość zgłoszenia Administracji  dowolnego wypadku, przypadku niebezpiecznego zachowania lub łamania Regulaminu z dowolnego wyścigu/weekendu ligowego.
2013-01-27
6.2
Za wypadek uważamy zdarzenie na torze pomiędzy co najmniej dwoma zawodnikami, podczas którego doszło do kolizji pomiędzy ich pojazdami, w konsekwencji której został zakłócony normalny przebieg wyścigu dla co najmniej jednego z kierowców biorących udział w incydencie.
2013-01-27
6.3
Za niebezpieczne zachowanie uważamy zdarzenie na torze pomiędzy co najmniej dwoma zawodnikami, podczas którego doszło do sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu na torze ale w konsekwencji której, dzięki umiejętnościom kierowców lub szczęśliwemu zbiegowi okoliczności nie został zakłócony normalny przebieg wyścigu.
2013-01-27
6.4
Za łamanie Regulaminu uważamy zdarzenie na torze, które narusza Regulamin Portalowy lub Ligowy, a jednocześnie nie zalicza sie do kategorii wypadków lub niebezpiecznego zachowania.
2013-01-27
6.5
Generalnie wypadki, które wydarzą się podczas wyścigu, uznawane są jako RA (Racing Accident czyli wypadek bez winnych) i nieoceniane.
2013-01-27
6.6
Zgłoszenie wypadku lub niebezpiecznego zachowania i jego ocena
2013-01-27
6.6.1
Incydent aby zostać ocenionym musi być zgłoszony w regulaminowym czasie w Panelu Kierowcy -> Wypadki
2013-01-27
6.6.2
Wypadek lub niebezpieczne zachowanie mogą być zgłoszone w ciągu 48h od zakończenia wyścigu. Zgłoszenie incydentu obowiązkowo musi zawierać informacje o czasie zdarzenia, tak aby można było je przeanalizować na powtórce.
2013-01-27
6.6.3
Osoba posądzona o spowodowanie wypadku lub innej niebezpiecznej sytuacji ma możliwość przyznania się do winy w ciągu 96h od zakończenia wyścigu. Dodatkowo oskarżony musi (o ile nie przyznaje się do winy) dołączyć film z ujęciem z kamery ze śmigłowca. Ujęcia z kamer z kokpitu oraz zza samochodu dla każdego samochodu osobno nie są obowiązkowe, ale wskazane jest ich umieszczenie.
2013-01-27
6.6.4
Jeśli osoba posądzona nie przyzna się do winy sprawę rozpatruje Zespół Sędziowski. W skład zespołu wchodzi Federacja SimRacingPL + wybrane spośród zawodników osoby z dużym stażem. W głosowaniu nie mogą brać udziału osoby startujące w danej Lidze.
2013-01-27
6.6.5
Brak odpowiedzi na oskarżenie lub nie zamieszczenie wymaganego materiału filmowego przez oskarżonego jest jednoznaczne z przyznaniem się do winy.
2013-01-27
6.6.6
W przypadku gdy wypadek zgłasza osoba trzecia, przyznać się do winy mogą obydwie strony.
2013-01-27
6.6.7
Wypowiedzi wykraczające poza opis wypadku (w przypadku zgłaszania / odpowiedzi na zgłoszony wypadek), bądź też obraźliwe będą karane przez administrację.
2013-01-27
6.7
Łamanie regulaminu
2013-01-27
6.7.1
Zgłoszenie łamania regulaminu jest anonimowe i wykonywane jest poprzez Panel Kierowcy -> Wypadki.
Czas na takie zgłoszenie wynosi 7 dni od daty zakończenia wyścigu. Po tym terminie żadne zgłoszenia odnośnie danego wyścigu nie będą rozpatrywane. 
2013-01-27
6.7.2
Za łamanie Regulaminu mogą być nadawane dodatkowe kary, wliczane lub niewliczane do kar U. Przyznawane są one przez Administratorów Ligowych w wymiarze zależnym od wielkości przewinienia. Są to między innymi:
- odebranie licencji ligowej
- okresowe zakazy wstępu na serwery online
- zmniejszenie okresu ważności opłaty ligowej
2013-01-27
6.7.3
Administracja Portalowa oraz Komisja Sędziowska zastrzegają sobie w szczególnych wypadkach prawo do nakazania Administracji Ligowej zastosowania dodatkowych kar za łamanie Regulaminu.
2013-01-27
6.7.4
Za łamanie Regulaminu i niektórych ustalonych zasad zachowania (np. przeklinanie), kary mogą być nadawane automatycznie (przez software). Są to między innymi:
- okresowe zakazy wstępu na serwery online
- zmniejszenie okresu ważności opłaty ligowej
2013-01-27
7
Kary
2013-01-27
7.1
Podstawą kary (o ile Regulamin Ligi nie reguluje tego we własnym zakresie) jest kara polegająca na dodaniu 20 sekund do wyniku końcowego wyścigu zawodnika. Dodatkowo kierowcy winnemu spowodowania wypadku dodaje się karne sekundy według następujących zasad:
  +10s gdy poszkodowany doznał uszkodzeń pojazdu
  +30s gdy poszkodowany nie może kontynuować wyścigu
  +20s gdy w wypadku uczestniczyły 3 i więcej aut (oprócz winnego)
  +10s gdy zdarzenie ma miejsce podczas pierwszego okrążenia wyścigu
  +20s gdy zdarzenie ma miejsce przed drugim zakrętem pierwszego okrążenia wyścigu
  +10s za działania bezmyślne (np. wyjazd z pobocza tyłem wprost pod inne auta)

Kara nałożona na winnego może być pomniejszona o 
- 5s za przyznanie sie do winy po zgłoszeniu zdarzenia
- 5s za oddanie pozycji zdobytych w wyniku wypadku
2013-01-27
7.1.1
Każde dodanie 6 sekund karnych za wypadek skutkuje przyznaniem dodatkowej kary 1U.
2013-01-27
7.1.2
W szczególnych przypadkach zawodnik może również zostać usunięty z wyników wyścigu, w którym popełnił wykroczenie, otrzymując karę DQ (dyskwalifikacja). Dyskwalifikacja może także być przyznana na następną rundę.
2013-01-27
7.2
Kary za wyjazdy poza tor w trakcie wyścigu i kwalifikacji
2013-01-27
7.2.1
Pierwsze 3 wyjazdy poza tor, o ile kierowca nie zyskał tym sposobem pozycji, są uznawane za przypadkowe. Jeśli kierowca w dalszej części wyścigu wyjedzie poza tor więcej razy, wszystkie wyjazdy, włącznie z trzema pierwszymi, są brane na poczet liczenia kary.
2013-01-27
7.2.2
Wyjazdy poza tor uznane przez Administratorów jako karalne są oceniane wg. następującego schematu (o ile Regulamin Ligi nie reguluje tego we własnym zakresie):
+5s za każdy wyjazd poza tor (na którym wedle administracji zawodnik zyskał) doliczane do czasu końcowego kierowcy w wyścigu
+10s za bezpodstawne usprawiedliwienie wyjazdu
2013-01-27
7.2.3
Za każde 30s kary za wyjazdy poza tor zawodnik otrzymuje dodatkowa karę 1U (nie dotyczy kary za wyjazdy w trakcie kwalifikacji)
2013-01-27
7.3
Podstawową karą za wyjazd w trakcie najlepszego okrążenia kwalifikacyjnego do wyścigu jest dodanie +30s do końcowego wyniku ukaranego zawodnika w wyścigu, którego dotyczyła sesja kwalifikacyjna (o ile Regulamin Ligi nie określa tego inaczej).
2013-01-27
7.4
Podstawową karą  za wyprzedzanie poza torem jest dodanie +30s do końcowego wyniku ukaranego zawodnika w wyścigu, w którym lub przed którym (kwalifikacje) nastąpiło przewinienie.  Zespół Sędziowski ma prawo do podwyższenia kary aż do dyskwalifikacji z wyścigu włącznie.
2013-01-27
7.5
Podstawową karą  za nieprzepisowe blokowanie lub utrudnianie dublowania jest dodanie +30s do końcowego wyniku ukaranego zawodnika w wyścigu, w którym lub przed którym (blokowanie w trakcie kwalifikacji) nastąpiło przewinienie. Zespół Sędziowski ma prawo do podwyższenia kary aż do dyskwalifikacji z wyścigu włącznie.
2013-01-27
7.6
Podstawową karą za jazdę z dymiącym, przegrzanym silnikiem w trakcie sesji kwalifikacyjnej jest kara 2U.
2013-01-27
7.7
Podstawową karą za spowodowanie wypadku na sesji kwalifikacyjnej jest 5U.
2013-01-27
7.8
Podstawową karą za nie respektowanie flag jest 5U.
2013-01-27
7.9
Podstawową karą za brak lub używanie malowania niespełniającego ustalonych zasad jest 2U.
2013-01-27
7.10
Podstawową karą za używanie niewłaściwego garażu w przypadku kiedy Administracja rozdziela stanowiska (pitgroups) jest 4U.
2013-01-27
7.11
Podstawową karą za rozbijanie auta po wyścigu jest 2U.
2013-01-27
7.12
Podstawową karą za przekroczenie alejki wjazdowej / wyjazdowej ze strefy boksów jest dodanie 30s do końcowego czasu wyścigu danego zawodnika.
2013-01-27
7.13
Podstawową karą za niestawianie się na wyścig pomimo zgłoszenia w systemie (regulamin Ligi określa dopuszczalną ilość absencji) jest  zakaz udziału w sesji  kwalifikacyjnej w następnym wyścigu.
2013-01-27
7.14
Podstawową karą za używanie czata w trakcie sesji na której jest to zabronione oraz za przekroczenie prędkości w alejce serwisowej na wszystkich sesjach poza sesją “wyścig” jest kara czasowego zakazu wstępu na serwery online lub zmniejszenie opłaty (w zależności od opcji wybranej przez zawodnika w trakcie konfiguracji konta na Portalu). Kary te nadaje automat na podstawie logów z serwera.
2013-01-27
7.15
Zebranie dziewięciu kar U (9U) oznacza dyskwalifikację zawodnika na kolejny weekend wyścigowy.
2013-01-27
7.16
Administratorzy Ligi maja prawo przyznać ostrzeżenie W. Ostrzeżenie takie oznacza zwiększenie ewentualnych kar przyznanych kierowcy w kolejnym wyścigu o zdefiniowany współczynnik. Zasady przyznawania ostrzeżeń W (jeśli występują) precyzują Regulaminy poszczególnych Lig.
2013-01-27
7.17
Kary dotyczące najbliższego wyścigu muszą być nadane na co najmniej 96h przed tym wyścigiem / weekendem wyścigowy.
2013-01-27
7.18
Kara "dyskwalifikacja w następnym wyścigu" nadana za ostatni wyścig sezonu zostaje nałożona na ten wyścig.
2013-01-27
7.19
Administratorzy Ligowi maja 3 tygodnie czasu (licząc od zakończenia wyścigu) na nadanie wszystkich kar. Gdy termin nie zostanie dotrzymany, kary ulegają przedawnieniu. Wyjątkiem jest złożenie odwołania od nadanej kary i rozpatrywanie tego przypadku przez Federację.
2013-01-27
7.20
Administracja Portalowa w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do nakładania dodatkowych kar bez potrzeby uzasadnienia decyzji i przez okres całego sezonu. Przewidziane kary to:
- zmniejszenie ważności opłaty
- czasowy zakaz wstępu na wybrane serwery ligowe. 
- odebranie licencji ligowej
2013-01-27
8
Malowanie samochodów
2013-01-27
8.1
Generalnie posiadanie własnego malowanie nie jest wymagane, chyba że regulamin Ligi mówi inaczej. 
2013-01-27
8.1.1
W przypadku kiedy w Lidze obowiązują własne skiny, Administracja Ligi umieści potrzebne materiały, poradniki oraz opis procedur w specjalnym temacie na forum ligowym.
2013-01-27
8.2
Malowanie samochodu nie może być obraźliwe, musi być zgodne z ogólnie panującymi zasadami, specyfikacjami ligowymi oraz powinno posiadać na drzwiach bocznych i masce numer startowy na ligowej tabliczce.
2013-01-27
8.3
Wysyłanie i weryfikacja malowania
2013-01-27
8.3.1
Gotowe malowanie wgrywamy do SLS'a wraz ze zdjęciem samochodu.
2013-01-27
8.3.2
Malowania są weryfikowane przez Administratorów. Jeżeli skin zostanie zaakceptowany jest wgrany na serwer. W innym przypadku zostaniemy poinformowani na e-mail o przyczynach jego odrzucenia.
2013-01-27
8.3.3
Brak własnego malowanie jest karany (punkt 7.9 o ile Regulamin Ligowy nie stanowi inaczej).
2013-01-27
8.4
Logo SimRacingPL
2013-01-27
8.4.1
Każde własne malowanie musi posiadać logo SimRacingPL w widocznym miejscu (chyba, że Regulamin Ligi określa konkretne miejsce / miejsca). Kolory loga i jego kształt nie mogą być modyfikowane. Istnieją dwa warianty kolorystyczne (zgodnie z dostępnym szablonem):
- żółte logo na czarnym / ciemnym tle
- szare logo na białym / jasnym tle
2013-01-27
 
     
Logowanie
Login:
Hasło:
 Zarejestruj się!

352 osób online
348 Gości
4 Zalogowanych
Kalendarz treningów


Alfaholicy_SimRacingPL Server
Najbliższe wyścigi
Administratorzy
Administracja portalu
Owner
McLaren
Senior Admin
lelu0
Summer RC Cup 2018
lelu0
Admins
SirDuncan - Historic (GiW) Admin
Moderators
Dmnick - Super Moderator
sobol - Moderator